Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti
Regulament de organizare şi funcţionare

TITLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

TITLUL II - STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII

Capitolul I

      Structura Facultăţii

          1. Departamentul

          2. Colectivul

Capitolul II - Conducerea Facultăţii

      1. Consiliul Facultăţii. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Facultăţii

      2. Decanul

      3. Consiliul Departamentului

      4. Directorul de Departament

      5. Dispoziţii tranzitorii şi comune

Capitolul III - Personalul didactic şi de cercetare

Capitolul IV. Secretariatul

Capitolul V. Studenţii

TITLUL III - DISPOZIŢII  FINALE

ANEXĂ: Atribuţiile Comisiilor de la nivelul Consiliului Facultăţii

 

TITLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

SUS ]

 

     Art. 1. (1) Facultatea este unitatea funcţională care elaborează şi gestionează programele de studii.

(2) Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti (numită în continuare FSEI) a fost înfiinţată prin Hotărârea de guvern nr. 580/2014, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 527/16.07.2014 şi prin Decizia nr. 18/5557 din data de 28.04.2014a Senatului Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ, cu personalitate juridică, dispunând de autonomie, care îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei României, a Legii educaţiei nr.1/2011, a Cartei universitare şi a regulamentelor proprii de funcţionare elaborate potrivit legii.

      (2) Facultatea se individualizează prin:

      a) domenii de licenţă şi programe de studii;

      b) condiţii de admitere şi absolvire şi studenţi proprii;

      c) personal didactic şi de cercetare, titular şi asociat;

      d) conducere şi administrare proprie.

      (3) Facultatea dispune de autonomie universitară în domeniile ştiinţific, didactic, financiar şi administrativ. Facultatea răspunde de gestionarea fondurilor ce îi revin de la bugetul public şi din venituri proprii, asigură echilibrul între venituri şi cheltuieli potrivit strategiei proprii privind structurile, personalul, cheltuielile materiale şi de dezvoltare.

      (4) Conducerea facultăţii se realizează de către Consiliul Facultăţii şi Decan, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare şi Cartei Universităţii.

      (5) Serviciile de evidenţă a studenţilor şi a activităţilor didactice, relaţiile cu publicul şi celelalte activităţi specifice sunt asigurate de Secretariatul facultăţii.

 

      Art. 2. Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti asigură drepturi egale de acces la formele de învăţământ, pentru toţi cetăţenii României, fără nicio formă de discriminare. Facultatea este deschisă, în condiţiile legislaţiei naţionale, cetăţenilor străini, fără discriminări.

 

      Art. 3. Dezvoltarea instituţională a Facultăţii are la bază Planul Strategic de dezvoltare aprobat de Consiliul Facultăţii pe un orizont de timp de cel puţin 4 ani. În baza Planului strategic de dezvoltare se elaborează Planuri operaţionale anuale.

 

      Art. 4. Posibilitatea de a participa la conducerea activităţii universitare din cadrul Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti  se asigură pentru persoane din cadrul universităţii sau din orice altă facultate de profil din ţară ori din străinătate, cu respectarea reglementărilor naţionale şi interne în vigoare.

 

      Art. 5. Facultatea încurajează implicarea studenţilor în procesul decizional şi în mecanismele de evaluare a activităţii universitare.

 

      Art. 6. Facultatea promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din ţară şi dezvoltă relaţii de colaborare cu facultăţi din străinătate.

 


 

 

TITLUL II

STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA FACULTĂŢII

 

SUS ]

Capitolul I

Structura Facultăţii

 

      Art. 7. (1) La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti îşi desfăşoară activitatea un departament: Departamentul de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti.

 

1.      Departamentul

 

SUS ]

      Art. 8. (1) Departamentele sunt structuri universitare funcţionale care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

      (2) Un departament poate avea în componenţă: centre, laboratoare de cercetare, şcoli postuniversitare şi extensii universitare care facilitează crearea şi transferul de cunoaştere.

      (3) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului facultăţii în care funcţionează.

      (4) Departamentul poate organiza centre sau laboratoare de cercetare care funcţionează ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul universităţii.

      (5) Departamentul este condus de un Director de departament ajutat de un Consiliu al departamentului.

      (6) Organizarea şi funcţionarea departamentului se stabilesc prin regulamente aprobate de către Senatul universităţii.

 

      Art. 9. La nivelul Departamentului se desfăşoară următoarele:

      a) Se alege Directorul de Departament şi membrii Consiliului Departamentului;

      b) Se elaborează Statele de funcţii şi Planurile de învăţământ, care se înaintează spre avizare Consiliului Facultăţii;

      c) Se gestionează întregul proces de învăţământ la specializările organizate în responsabilitatea sa;

      d) Se propun specializări noi pentru licenţă, masterat şi doctorat;

      e) Se avizează cu caracter consultativ conţinutul cursurilor universitare în vederea tipăririi lor şi se propune anual programul de editare a cursurilor şi a altor materiale didactice (Seria Didactică);

      f) Se examinează, sub aspectul adecvării informaţiilor şi respectării normelor de redactare, materialele didactice elaborate de cadrele didactice şi care sunt destinate procesului de învăţământ ID;

      g) Se fac propuneri privind politica de personal (propuneri privind strategia de personal a departamentului, scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante, modul de ocupare a posturilor didactice vacante, prelungire de activitate);

      h) Se asigură cadrul de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;

      i) Se fac propuneri privind perioada de organizare şi comisiile aferente examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi masterat;

      j) Se aprobă Strategia şi Planul anual de cercetare ştiinţifică ale departamentului;

      k) Se antrenează cadrele didactice în activitatea de participare la competiţiile sau acţiunile necesare pentru obţinerea de proiecte de cercetare;

      l) Se propune acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa în condiţiile Cartei Universităţii;

      m) Se propune înfiinţarea de centre sau colective de cercetare cu autofinanţare, cu avizul Consiliului Facultăţii şi cu aprobarea Senatului Universităţii;

      n) Se organizează manifestări ştiinţifice;

      o) Se fac propuneri privind Strategia de dezvoltare a Facultăţii;

      p) Se evaluează activitatea didactică şi ştiinţifică a cadrelor didactice şi a cercetătorilor;

      q) Sunt duse la îndeplinire alte activităţi date stabilite prin hotărâri ale Consiliului Facultăţii.

 

      Art. 10. Hotărârile departamentului se iau cu majoritatea voturilor membrilor titulari.

 

 

2.      Colectivul

SUS ]

 

      Art. 11 (1) Colectivul este unitatea structurală şi funcţională de bază a departamentului organizat în cadrul Facultăţii. Colectivul este alcătuit din personal didactic şi de cercetare, după caz, personal didactic auxiliar. Colectivul se constituie pe baza compatibilităţii, în plan didactic şi ştiinţific, a personalului didactic şi de cercetare.

      (2) La nivelul colectivului se desfăşoară următoarele categorii de activităţi:

      a) activităţi didactice: cursuri, lucrări practice, stagii, seminarii pentru studiile universitare şi postuniversitare, în conformitate cu planurile de învăţământ şi cu statele de funcţii;

      b) activităţi de cercetare, în conformitate cu planurile şi contractele de cercetare;

      c) activităţi specifice, în conformitate cu fişa postului fiecărei funcţii;

      (3) Colectivul este reprezentat de un responsabil de colectiv.

 

      Art. 12 (1) Responsabilul de colectiv asigură coordonarea activităţii colectivului.

      (2) Responabilul de colectiv este cadrul didactic titular al facultăţii, membru al colectivului pe care îl reprezintă.

 

      Art. 13 (1) Responsabilul de colectiv are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

      a) coordonează atribuţiile fiecărui cadru didactic al colectivului şi urmăreşte realizarea acestora;

      b) sprijină instaurarea unui climat academic la nivelul colectivului;

      c) susţine Directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului;

      d) monitorizează prezenta personalului la locul de muncă;

      e) coordonează colectivul în activitatea de elaborare şi actualizare a programelor analitice ale disciplinelor gestionate de colectiv;

      f) răspunde de buna desfăşurare a activităţilor didactice în spaţiile didactice aferente colectivului;

      g) răspunde de actualizarea materialului didactic al colectivului;

      h) reprezintă colectivul în relaţiile cu alte colective, structuri administrative şi cele ierarhic superioare;

      i) informează colectivul cu privire la oportunităţile de finanţare a cercetării;

      j) îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt repartizate prin hotărâri ale structurilor de conducere ierarhic superioare;

 

 

 

 

 

Capitolul II

Conducerea Facultăţii

SUS ]

      Art. 14. (1) Facultatea este condusă de către Consiliul Facultăţii şi Decan.

 

1.      Consiliul Facultăţii. Organizarea şi funcţionarea Consiliului Facultăţii

SUS ]

      Art. 15. (1) Consiliul Facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.

      (2) Consiliul Facultăţii este format în proporţie de 75% din reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare titular şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor.

      (3) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al întregului personal didactic şi de cercetare titular al facultăţii.

      (4) Reprezentanţii studenţilor sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret al tuturor studenţilor înmatriculaţi la programele de studii ale facultăţii.

      (5) Reprezentanţii personalului didactic şi de cercetare pot fi membri ai Consiliului facultăţii atâta vreme cât deţin statutul de titular în facultate.

      (6) Reprezentanţii studenţilor pot fi membri ai Consiliului facultăţii, atâta vreme cât îşi păstrează statutul deţinut la data alegerii lor.

      (7) Consiliul Facultăţii nou ales este validat de către Senatul universitar cu majoritate simplă.

      (8) Şedinţele Consiliului facultăţii sunt conduse de către Decan.

      (9) Consiliul Facultăţii se întruneşte în sesiune ordinară, lunar, şi în sesiuni extraordinare.

      (10) Hotărârile Consiliului facultăţii se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul acestora reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

      (11) Toţi membrii Consiliului facultăţii au drept de vot deliberativ egal.

      (12) Pentru buna sa funcţionare, Consiliul Facultăţii îşi poate constitui comisii de experţi.

 

      Art. 16. Consiliul Facultăţii are următoarele atribuţii:

      a) elaborează şi adoptă strategii şi politici pe domenii de interes ale facultăţii;

      b) aprobă, la propunerea Decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

      c) aprobă programele de studii gestionate de către facultate;

      d) avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Consiliul de  Administraţie de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;

      e) analizează anual şi înaintează spre aprobare Consiliului de Administraţie programele de studii oferite, în cadrul domeniilor acreditate sau autorizate provizoriu pentru studii universitare de master;

      f) analizează şi înaintează Consiliului de Administraţie curricula programelor de studii universitare;

      g) controlează activitatea Decanului şi Directorului de departament şi aprobă rapoartele anuale privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul Facultăţii şi al Departamentului;

      h) propune Consiliului de Administraţie al universităţii înfiinţarea, funcţionarea, divizarea, comasarea sau desfiinţarea departamentelor;

      i) validează rezultatele alegerilor efectuate la nivelul departamentelor facultăţii;

      j) avizează Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din cadrul departamentelor facultăţii şi le înaintează Consiliului de Administraţie;

      k) decide, la propunerea Directorului de departament, mărirea normei didactice a personalului didactic care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

      l) avizează propunerile departamentului de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;

      m) avizează angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în domeniu, prin invenţii, inovaţii, premii, publicaţii ştiinţifice, din ţară sau din străinătate, în calitate de profesori ori conferenţiari asociaţi invitaţi;

      n) avizează minimum 2 candidaţi pentru concursul de selecţie privind ocuparea funcţiei de Decan al facultăţii, conform legii;

      o) retrage avizul dat pentru ocuparea funcţiei de Decan al facultăţii, când constată încălcarea de către Decan a dispoziţiilor legale în vigoare şi a Codului de etică şi deontologie profesională universitară;

      p) stabileşte sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 312 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 1/2011;

      r) alte activităţi stabilite de Senatul universitar.

 

      Art. 17. Sesiunile ordinare lunare ale Consiliul Facultăţii sunt convocate de Decan, conform programării stabilite la începutul fiecărui semestru iar sesiunile extraordinare pot fi convocate de Decan sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

 

      Art. 18. În cazul sesiunilor lunare, ordinea de zi se anunţă pe bază de Convocator scris cu cel puţin 48 de ore înainte de şedinţă. Proiectele de hotărâri vor fi depuse la Secretariatul Facultăţii cu cel puţin 24 de ore înainte de şedinţă. Secretariatul facultăţii asigură difuzarea proiectelor de hotărâri către toţi membrii Consiliului Facultăţii.

 

      Art. 19. (1) Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti coordonează comisii de experţi.

      (2) Comisiile de experţi sunt constituite pe domenii de activitate. La nivelul Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti sunt constituite patru comisii de experţi:

      a. Comisia de marketing educaţional

      b. Comisia pentru învăţământ

      c. Comisia pentru problemele studenţilor

      d. Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi calitate

      (3) Fiecare comisie este coordonată de către un preşedinte, membru al Consiliului Facultăţii;

      (4) Preşedintele comisiei este desemnat de către Decan, dintre membrii aleşi ai Consiliului Faculăţii.

      (5) Componenţa comisiei este propusă de preşedintele comisiei şi avizată de către Consiliul Facultăţii.

      (6) Fiecare comisie este alcătuită de 2-4 membri (cadre didactice şi studenţi) ai Facultăţii.

      (7) Consiliul Facultăţii poate decide, cu aprobarea majorităţii simple a membrilor Consiliului, modificarea componenţei comisiilor, instituirea unor comisii speciale cu caracter temporar şi desfiinţarea acestora în momentul încetării obiectului activităţii.

 

 

2.      Decanul

 

SUS ]

       Art. 20. (1) Decanul reprezintă facultatea şi răspunde de managementul şi conducerea acesteia.

      (2) Decanul este selectat prin concurs public, organizat de Rector şi validat de Senatul Universitar. La concurs pot participa persoane din cadrul universităţii sau din orice altă facultate de profil din ţară ori din străinătate, dacă primesc avizul majorităţii simple a Consiliului facultăţii pentru a se înscrie la concurs.

      (3) Decanul, numit prin decizie a Rectorului, devine membru de drept al Consiliului de administraţie al universităţii pe durata mandatului de 4 ani.

 

      Art. 21. (1) Decanul are următoarele atribuţii şi responsabilităţi, stabilite în conformitate cu prevederile Cartei universitare şi cu legislaţia în vigoare:

      a) conduce şedinţele Consiliului facultăţii;

      b) aplică hotărârile Rectorului, Consiliului de Administraţie şi Senatului universitar;

      c) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii;â

      d) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

      e) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea    relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din facultate, conform legii;

      f) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

      g) avizează fişa individuală a postului pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic din facultate, conform legii;

      h) semnează înscrisuri, diplome şi certificate privind activitatea facultăţii, conform prevederilor legale, răspunzând pentru acestea;

      i) propune şi pune în aplicare sancţiunile disciplinare stabilite de către Consiliul facultăţii sau Comisia de etică şi deontologie universitară, conform legii;

      j) decide anularea rezultatelor unui examen sau ale altui tip de evaluare dacă acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară;

      k) prezintă anual Consiliului facultăţii, în luna februarie, un raport privind  starea facultăţii;

      l) prezintă anual şi ori de câte ori este nevoie rapoarte Consiliului de Administraţie;

      m) solicită Directorilor de departamente ale facultăţii prezentarea în consiliu a rapoartelor anuale după ce acestea au fost dezbătute de către membrii departamentului;

      n) face publice propriile decizii şi pe cele ale Consiliului facultăţii.

      o) face propuneri pentru premii şi acordarea unor distincţii membrilor facultăţii, conform Regulamentului intern de acordare a distincţiilor.

      p) la nivelul facultăţii, decanul este direct responsabil pentru managementul calităţii şi asigură relaţia directă a facultăţii cu Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel instituţional

 

      Art. 22. (1) În exercitarea atribuţiilor sale Decanul emite decizii.

      (2) Decanul poate fi demis de către Rector, în urma consultării Consiliului facultăţii, când este constatată cel puţin una dintre următoarele abateri ale acestuia:

      a) nu-şi îndeplineşte indicatorii de performanţă managerială şi nu respectă celelalte obligaţii specificate în decizia de numire;

      b) încalcă legislaţia şi normele de etică universitară;

      c) aduce prejudicii intereselor universităţii;

      d) i s-a retras avizul de către Consiliul Facultăţii.

 

 

3.      Consiliul Departamentului

 

SUS ]

      Art. 23. Consiliul Departamentului este un organism deliberativ, ales prin votul universal, direct şi secret al personalului didactic şi de cercetare titular în departamentul respectiv şi îl ajută pe Directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului.

 

4.      Directorul de Departament

 

SUS ]

      Art. 24. (1) Directorul de departament realizează managementul şi conducerea operativă a departamentului. În exercitarea acestei funcţii, el este ajutat de consiliul departamentului, conform Cartei universitare. Directorul de departament răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţii, de managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul financiar al departamentului.

       (2) Directorul de Departament este ales prin vot universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare ale departamentului.

       (3) Directorul de Departament este validat de către Consiliul Facultăţii şi/sau Senatul universitar cu majoritate simplă.

       (4) Directorul de Departament ia decizii în toate domeniile de competenţă ale Departamentului şi răspunde de asigurarea calităţii activităţilor didactice şi de cercetare din cadrul acestuia.

       (5) Directorul de Departament răspunde, pentru activitatea sa, în faţa Departamentului, Consiliului Facultăţii, Decanului, Consiliului de Administraţie, a Senatului şi a Rectorului.

      (6) Directorul de Departament, dacă nu este membru ales al Consiliului Facultăţii, este invitat permanent la şedinţele Consiliului Facultăţii, fără drept de vot.

 

      Art. 25. Directorul de Departament are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

      a) elaborează Statele de funcţii, conform prevederilor legale, şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute de acestea;

      b) contribuie la elaborarea şi implementarea Planurilor de învăţământ;

      c) coordonează activitatea de cercetare din departament;

      d) răspunde de managementul calităţii şi de managementul financiar al resurselor atrase ale departamentului;

      e) răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament, conform legii;

      f) asigură autoevaluarea periodică a departamentului, în vederea clasificării acestuia conform legii;

      g) răspunde pentru buna desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor, în condiţiile respectării normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;

      h) propune consiliului facultăţii mărirea normei didactice a personalului care nu desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică sau echivalente acestora, precum şi, în cazuri de excepţie, diminuarea normei didactice minime şi completarea acesteia cu activităţi de cercetare ştiinţifică, în condiţiile legii;

      i) participă la stabilirea competenţelor generale, specializate şi transversale aferente programelor de studii la a căror curricula contribuie disciplinele aflate în coordonarea departamentului.

      j) colaborează cu responsabilii colectivelor în vederea unei bune desfăşurări a activităţii academice.

      k) conduce şedinţele Departamentului

      l) face propuneri pentru premii şi acordarea unor distincţii membrilor facultăţii, conform Regulamentului intern de acordare a distincţiilor.

      m) la nivelul departamentului, directorul este direct responsabil pentru managementul calităţii.

 

      Art. 26. Directorul de departament poate fi revocat din funcţie, de către Senatul universitar la propunerea Rectorului sau a Decanului, când se constată una din următoarele situaţii:

      a) a încălcat dispoziţiile Codului de etică şi deontologie profesională universitară cu privire la conflictul de interese;

      b) se află în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de normele legale în vigoare şi de Codul de etică şi deontologie profesională universitară;

      c) a încălcat îndatoririle ce îi revin, în virtutea funcţiei ocupate, cu privire la standardele de performanţă în activitatea didactică şi de cercetare a departamentului.

 

 

5. Dispoziţii tranzitorii şi comune

SUS ]

      Art. 27. (1) Suspendarea din funcţie a persoanei ce ocupă o funcţie de conducere, datorită  imposibilităţii exercitării mandatului, se realizează în condiţiile legii.

      (2) Locurile vacantate în structurile de conducere se ocupă în conformitate cu metodologia de alegeri în vigoare.

 

 

Capitolul III

Personalul didactic şi de cercetare

 

SUS ]

      Art. 28. (1) Personalul didactic care desfăşoară activităţi în Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este format, în funcţie de modul de încadrare şi de raporturile juridice cu Universitatea din următoarele categorii: titular şi asociat.

      (2) Calitatea de titular al Universităţii se obţine prin concurs, pe o perioadă nedeterminată şi se păstrează prin îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor aferente postului ocupat, inclusiv personalul care beneficiază de rezervare de post în condiţiile legii. Calitatea de titular se raportează la norma de bază, în funcţie de care se stabilesc drepturile salariale, inclusiv sporurile, gradaţiile de merit, precum şi celelalte drepturi privind concediile, vechimea în muncă, pensionarea etc., potrivit legii.

      (3) Personalul didactic asociat este alcătuit din cadre didactice şi cercetători/specialişti de prestigiu care prestează activităţi de învăţământ şi cercetare în cadrul Universităţii. Ocuparea posturilor cu cadre didactice asociate, pe o durată determinată, se face prin concurs la nivelul departamentelor, pe baza curriculum-ului vitae şi a documentelor care atestă performanţa în domeniu a persoanelor în cauză. Lista nominală a cadrelor didactice sau specialiştilor propuse pentru asociere se aprobă anual de Senat, la solicitarea facultăţilor.

      (4) În conformitate cu Legea nr.1/2011 şi pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 decembrie 2013, în Facultate poate funcţiona personal didactic asociat pentru următoarele funcţii: asistent, lector universitar, conferenţiar universitar şi profesor universitar. În cazul specialiştilor fără grad didactic universitar recunoscut în ţară, Senatul universitar aprobă, prin evaluare, gradul didactic corespunzător performanţei, în conformitate cu standardele naţionale.

 

      Art. 29 (1) Organizarea concursurilor, precum şi celelalte condiţii ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea posturilor didactice sunt reglementate distinct, prin Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice aprobat de Senat. Păstrarea posturilor didactice este condiţionată de îndeplinirea calitativă şi cantitativă a obligaţiilor profesionale şi morale stabilite potrivit legii şi deontologiei profesiunii didactice.

      (2) Personalul didactic şi de cercetare din Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia are drepturi şi îndatoriri care decurg din legislaţia în vigoare, din Carta Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, din prevederile contractului colectiv de muncă şi Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic.

 

      Art. 30. (1) Posturile didactice vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul didactic titular al instituţiei ori de personalul didactic asociat.

       (2) Ocuparea posturilor vacante prin plata cu ora se propune de Directorul de Departament, după consultarea responsabililor de colectiv. Propunerea se avizează de Consiliul Facultăţii şi se aprobă de Senat, în funcţie de resursele financiare ale facultăţii/departamentului.

 

      Art. 31. (1) Personalul didactic şi de cercetare are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

      a. îndeplineşte sarcinile didactice şi de cercetare, precum şi celelalte activităţi cuprinse în Fişa postul ocupat;

      b. întocmeşte fişele disciplinelor şi, după caz, tematicile şi bibliografiile pentru seminarii, laboratoare şi activităţi practice la toate disciplinele şi pentru toate activităţile didactice cuprinse în structura postului;

      c. elaborează şi depune la Biblioteca Universităţii materiale didactice aferente disciplinelor predate;

      d. răspunde solicitărilor studenţilor privind consultaţiile, îndrumarea de proiecte, dizertaţii, lucrări de licenţă, potrivit prevederilor din fişa postului;

      e. respectă Codul de etică şi deontologie profesională;

      f. raportează anual activitatea individuală de cercetare şi face dovada îndeplinirii Standardelor minimale interne privind activitatea de cercetare;

      g. participă la activitatea departamentului şi facultăţii şi îndeplineşte sarcinile de ordin profesional stabilite de structurile şi funcţiile de conducere ierarhic superioare;

      h. respectă toate celelalte obligaţii prevăzute în Regulamentul activităţii profesionale a personalului didactic şi în reglementările interne ale departamentelor şi facultăţii.

      (2) Atribuţiile salariaţilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti sunt cuprinse în fişele de post, avizate de către Directorul de Departament şi Decan.

 

      Art. 32. (1) La nivelul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti se acordă, anual, următoarele distincţii:

      - Profesorul Anului - distincţie acordată pentru aprecierea excelenţei în activitatea didactică

      - Cercetătorul Anului - distincţie acordată pentru aprecierea excelenţei în activitatea de cercetare-inovare

      - Studentul Anului - distincţie acordată pentru aprecierea excelenţei rezultatelor învăţării, contribuţiei ştiinţifice şi activităţilor de voluntariat în cadrul Facultăţii.

      (2) Distincţiile de la aliniatul (1) se acordă în conformitate cu Regulamentul intern privind acordarea distincţiilor.

 

 

Capitolul IV

Secretariatul

 

SUS ]

      Art. 33. Personalul secretariatului Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este angajat prin concurs, condiţia preliminară pentru toate posturile fiind cunoaşterea unei limbi străine şi a utilizării calculatorului.

 

      Art. 34. (1) Secretariatul Facultăţii este condus de Secretarul şef.  

      (2) Secretarul şef al facultăţii coordonează activitatea de secretariat de la nivelul Facultăţii de Ştiinţe şi reprezintă facultatea în relaţiile cu serviciile Universităţii „1 Decembrie 1918" Alba Iulia sau cu alte instituţii, pe linie de secretariat. Secretarul şef asigură respectarea prevederilor legale în activitatea de secretariat şi asigură Decanului şi Consiliului Facultăţii documentele şi datele necesare luării deciziilor/hotărârilor.  

      (3) Secretarul şef are atribuţii şi responsabilităţi conform fişei postului. Secretarul şef repartizează responsabilităţile între persoanele din structura secretariatului.

 

      Art. 35. Secretarul are atribuţii şi responsabilităţi, conform fişei postului:

  • privind activitatea de evidenţă a studenţilor
  • privind activitatea de evidenţa situaţiei şcolare a studenţilor
  • privind activitatea de secretariat
  • referitoare la activitatea de securitate şi sănătate în muncă
  • referitoare la activitatea de PSI
  • privind activităţile specifice
  • privind disciplina muncii

 

      Art. 36. (1) Toate cererile depuse la secretariatul Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, indiferent de obiectul acestora, vor primi număr de înregistrare, care va fi comunicat petiţionarului.

      (2) Secretariatul va lua măsuri pentru aducerea la cunoştinţa organelor de decizie a tuturor cererilor depuse, pentru a se asigura soluţionarea acestora în termenul legal.

      (3) Hotărârea se va consemna în extras în registrul în care a fost înregistrată petiţia în cauză.

 

 

Capitolul V

Studenţii

 

SUS ]

      Art. 37 (1) Calitatea de student la studiile universitare de licenţă şi masterat se dobândeşte prin admitere şi înmatriculare şi se pierde prin exmatriculare, potrivit reglementărilor în vigoare, ale Cartei universitare şi ale Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor. Condiţiile de admitere sunt reglementate de Metodologia organizării şi desfăşurării admiterii, aprobată anual de Senatul Universităţii, pe baza Criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a strategiei Universităţii în materie de studenţi şi programe de studii. Metodologia se dă publicităţii cu cel puţin şase luni înaintea începerii admiterii, prin afişare pe pagina WEB a Universităţii.

      (2) Calitatea de student al Universităţii se poate dobândi şi prin transfer de la alte instituţii de învăţământ superior, potrivit reglementărilor în vigoare ale Cartei universitare, ale Metodologiei organizării şi desfăşurării admiterii şi ale Regulamentului activităţii profesionale a studenţilor.

      (3) Calitatea de cursant sau de participant la alte forme de învăţământ, la cursuri de perfecţionare profesională, la cursurile de pregătire şi la examenele de obţinere a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, la cursurile de limbi străine, la programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă ş.a., se dobândeşte potrivit normelor legale şi reglementărilor interne ale Universităţii.

 

      Art. 38. (1) Raporturile dintre student şi Universitate sunt oficializate printr-un contract de studii universitare denumit Contract de Şcolarizare. Acesta se actualizează anual (la începutul fiecărui an de studii), prin Act adiţional la Contractul de Şcolarizare, la specializarea şi forma de învăţământ la care studentul este înmatriculat. Prin încheierea contractului anual între student şi Decanul Facultăţii, studentul se înscrie la cursurile obligatorii şi opţionale.

      (2) Prin semnarea contractului şi a Actelor adiţionale studentul are dreptul să ia parte la toate activităţile didactice aferente disciplinelor alese şi să se prezinte la examen, obligându-se să îndeplinească toate cerinţele stabilite de titularul de disciplină.

 

      Art. 39. (1) În Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti se derulează programe de studii la nivel de licenţă (cursuri de zi) şi masterat şi programe de formare şi dezvoltare profesională continuă la cursuri de zi, în concordanţă cu standardele de calitate practicate pe plan naţional şi cu exigenţele pe piaţa calificărilor universitare, în condiţiile legii. 

      (2) Planurile de învăţământ aferente specializărilor gestionate de Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti sunt concepute şi aplicate în sistemul creditelor de studii (ECTS - European Credit Transfer System) şi respectă principiul semestrializării.

      (3) Aspectele procedurale privind obţinerea, acumularea, mobilitatea, transferul şi recunoaşterea creditelor, precum şi condiţiile de promovare a programelor de studii sunt stabilite prin Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor aprobat de Senat.

      (4)  La Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti se aplică următorul sistem de creditare:

      a) 180 de credite pentru programele de studii universitare de licenţă cu durata de 3 ani (60 de credite pe an) şi 240 de credite pentru programele de studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani;

      b) 120 de credite pentru programele de studii universitare de master cu durata de 2 ani.

 

      Art. 40. Desfăşurarea activităţii studenţilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora sunt cele prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Carta Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,  Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor pentru ciclul de licenţă şi master din Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Regulamentul privind evaluarea, examinarea şi notarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor, Regulamentul privind practica studenţilor pentru ciclul de licenţă, Regulamentul privind cazarea, organizarea şi funcţionarea căminelor studenţeşti, Regulamentul privind acordarea burselor studenţeşti, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea cantinei studenţeşti, Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, precum şi de orice alte regulamente interne care conţin prevederi referitoare la studenţi.

 

      Art. 41. Facultatea şi Departamentul pot stabili suplimentar faţă de regulamentele generale la nivel de Universitate, discipline şi forme de activitate didactică (cursuri, laboratoare, seminarii, lucrări practice, proiecte etc.) cu frecvenţă obligatorie, integral sau într-o pondere minimală pentru promovarea disciplinelor respective.

 

      Art. 42. Admiterea în Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, pentru toate formele de învăţământ, se face prin concurs, în limita numărului de locuri anunţate şi este organizată potrivit Metodologiei organizării şi desfăşurării admiterii, aprobată anual de Senatul Universităţii, pe baza criteriilor generale stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi a strategiei Universităţii în materie de studenţi şi programe de studii.

 

      Art. 43. (1) Admiterea la studiile universitare de licenţă şi masterat se organizează:

      a) pe locuri de la bugetul de stat, şi

      b) pe locuri cu taxă pentru forma de învăţământ zi;

      (2) Ocuparea locurilor bugetate se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

      Art. 44. Înmatricularea în Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti se face prin Decizia Rectorului în urma aprobării listei candidaţilor admişi pe baza concursului de admitere.

 

      Art. 45. Studiile corespunzătoare pregătirii de licenţă se finalizează cu examen de licenţă/ diplomă, iar cele de master, cu examen de disertaţie. Examenul de licenţă/disertaţie se organizează potrivit Metodologiei de finalizare a studiilor, aprobată anual de Senatul Universităţii.

 

      Art. 46. (1) Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti promovează relaţii de colaborare cu instituţii similare de prestigiu pe plan internaţional. Colaborarea vizează organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilităţi pentru cadrele didactice şi studenţi, acţiuni de compatibilizare a curriculei.

      (2) Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti participă la acţiunile derulate în cadrul programelor europene ERASMUS+, activităţile fiind coordonate pe această linie de către coordonatorul Erasmus de la nivelul Facultăţii, împreună cu coordonatorii Erasmus la nivelul programelor de studii.

 

 

 

 

TITLUL III

DISPOZIŢII  FINALE

 

SUS ]

      Art. 47. Conducerea Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti va lua măsurile necesare pentru ca întregul personal al acesteia să cunoască prezentul regulament şi asigură premisele respectării prevederilor prezentului regulament.

 

      Art. 48. Prezentul regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.

 

      Art. 49. Prezentul Regulament se adoptă de către Consiliul Facultăţii cu majoritate absolută, în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii săi.

 

      Art. 50. (1) Modificarea prezentului Regulament se poate face la iniţiativa Consiliului Facultăţii sau a unei treimi din membrii Consiliului, respectând procedura urmată la adoptare.

      (2) Orice modificare intră în vigoare începând cu data aprobării în Consiliul Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

      (3) Prezentul regulament a fost aprobat în Şedinţa Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti din data de 23.03.2016 şi aprobat în  Şedinţa de Senat din 27.04.2016, dată la care a devenit operaţional.

      (4) Prevederile interne anterioare ori contrare se abrogă.

 

 

                                                                                                      DECAN          

Conf. univ. dr. Corina ROTAR

             PREŞEDINTE SENAT

           Conf. univ. dr. Lucian MARINA


 

 

ANEXĂ: Atribuţiile Comisiilor de la nivelul Consiliului Facultăţii

SUS ]

1. Comisiei de promovare a ofertei educaţionale şi marketing educaţional:

- coordonarea activităţilor de promovare a ofertei educaţionale;

- evaluarea impactului programelor de studiu oferite de către Facultate;

- identificarea priorităţilor mediului economic, cu privire la oferta educaţională a Facultăţii;

- identificarea arealului geografic al potenţialilor studenţi ai Facultăţii, la programele de licenţă şi master;

- îmbunătăţirea strategiei de promovare pentru sporirea vizibilităţii Facultăţii şi a atractivităţii programelor de studiu oferite;

- menţinerea la zi a informaţiilor de pe pagina WEB a Facultăţii cu privire la oferta educaţională;

- întocmirea rapoartelor de analiză şi prezentarea acestora în şedinţele Consiliului Facultăţii;

- înaintarea propunerilor spre aprobare Consiliului Facultăţii.

 

2. Comisia pentru învăţământ:

- asigură compatibilizarea curriculei cu nevoile existente pe piaţa muncii la nivel zonal şi naţional, printr-o directa colaborare cu Centrul de Inovare şi Relaţii cu Mediul Economic

-  asigură implementarea propunerilor Comisiilor de Evaluare şi Asigurare a Calităţii la nivelul programelor de studiu;

- analizează rezultatelor examinărilor semestriale, a stadiului lucrărilor de licenţă şi masterat, a practicii de specialitate, precum şi a admiterii;

- verifică existenţa materialelor puse la dispoziţia studenţilor/masteranzilor de către membrii Facultăţii (în format digital, precum şi variantele tipărite, disponibile în Biblioteca Universităţii);

- coordonează modul de repartizare a temelor lucrărilor de licenţă şi de dizertaţie;

- verifică abaterile cu privire la prezentarea în cadrul examenelor de finalizare a studiilor a unor lucrări de licenţă, absolvire sau disertaţie care nu respect normele de etică aflate în vigoare;

- aduce propuneri de optimizare a activităţii de predare-evaluare;

- elaborează rapoarte de analiză pe care le prezintă în şedinţele Consiliului Facultăţii

 

3. Comisia pentru problemele studenţilor:

- asigură unui dialog deschis şi continuu cu studenţii

- monitorizează activităţii tutorilor de an, a şefilor de grupă

- evaluează situaţiile privind absenteismul şi abandonul şcolar, propunând soluţii pentru evitarea acestora.

- elaborează şi propune strategii de îmbunătăţire a activităţilor profesionale ale studenţilor

- asigură transparenţa deciziilor conducerii Facultăţii la nivelul studenţilor

- coordonează procesul întocmirii orarelor precum şi planificarea examenelor

- sprijină activităţile studenţeşti realizate prin intermediul cercurilor ştiinţifice

- monitorizează buna desfăşurare a practicii de specialitate

- monitorizează procesul de analiză şi evaluare a dosarelor şi de atribuire a burselor

 

4. Comisia pentru cercetare ştiinţifică şi asigurarea calităţii:

- verifică îndeplinirea criteriilor minimale de cercetare ştiinţifică a membrilor Facultăţii

- asigură corectitudinea raportării individuale în baza de date a cercetării

- monitorizează activitatea de evaluarea colegială

- monitorizează activitatea de evaluarea  a cadrelor didactice de către studenţi

- identifică şi informează asupra oportunităţilor de finanţare a activităţii de cercetare

- evaluează solicitările privind finanţarea cercetării ştiinţifice din venituri proprii (participări la conferinţă, publicaţii ştiinţifice)

- formulează şi propune strategii de cercetare la nivelul Facultăţii (departamente, centre de cercetare, revistele Facultăţii)

- analizează propunerile formulate privind organizarea de noi manifestări ştiinţifice la nivelul Facultăţii

- evaluează propunerile privind parteneriatele de cercetare cu diverse instituţii din ţară şi străinătate